ÅPENHETSLOVEN FOR BAGGES AS

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Bagges har som et overordnet mål å ivareta arbeidstakeres grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette er et av kravelementene i innkjøpsavtaler med våre leverandører, og er dypt forankret i vår organisasjon og våre etiske retningslinjer. Dette for å sikre ansvarlighet i hele vårt leverandørnettverk.

Aktsomhetsvurderinger

Vi foretar fortløpende aktsomhetsvurderinger av vårt leverandørnettverk og internt i samsvar med OECDs retningslinjer.
Aktsomhetsvurderingene kan gi grunnlag for nærmere oppfølging for å forsøke å stanse, redusere eller forebygge negative arbeidsforhold og uakseptabel ivaretakelse av menneskerettigheter. Ved negative funn vil det iverksettes tiltak for å rette opp, og forhindre at avvikene gjentas. Vi prioriterer å påvirke til forbedringer framfor å avslutte samarbeid.

Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Bagges har et omfattende produktsortiment, men uavhengig av hvilket produkt våre kunder kjøper skal de være trygge på at leveransene er i samsvar med åpenhetsloven.
Vi i Bagges stiller oss positive til åpenhetsloven, og er sikre på at denne vil bidra til å gjøre livet bedre for mange mennesker i alle deler av verden.
I henhold til loven vil vi innen 30. juni offentligjøre en årlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.

Informasjonsplikt

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra oss om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter § 4 i åpenhetsloven. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare som vi leverer.

Spørsmål til Bagges om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og overholdelse av krav i åpenhetsloven sendes til apenhetsloven@bagges.no

Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.